Prijímacie pohovory

 

  

Prihláška na nadstavbové štúdium

 


 

PODMIENKY prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. r. 2022/2023

pre študijné a učebné odbory

 

Prijímacie konanie pre štúdium v šk. r. 2022/2023 sa riadi Rozhodnutím o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

  

Študijné odbory: 

3348 M       tvorba nábytku a interiéru

3345 K 02  technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba

2682 K       mechanik počítačových sietí

3349 K       technik drevostavieb

 

 

Učebné odbory (od strany 3):

3355 H       stolár

3370 H       čalúnnik

 

 

Nadstavbové odbory:

Budú zverejnené neskôr.