play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Drevo v meste - projekt Nadácie EPH

V našom projekte sme sa snažili v jednotlivých aktivitách zapájať žiakov, zamestnancov školy a predstaviteľov mesta Topoľčany do čistenia priestoru, v ktorom žijeme, a to jesenným upratovaním verejných priestorov, vytvorili sme a inštalovali drevené stojany na bicykle v oddychovej zóne, vyrobili sme a osadili hmyzí hotel v mestskom priestore a vzdelávali  žiakov v oblasti včelárstva.

EPH1

Chceli sme  zanechať v meste Topoľčany propagačnoekologický odkaz pre všetkých jej obyvateľov, a to prostredníctvom produktu – stojany na bicykle, ktoré boli umiestnené v oddychovej zóne Margarétka v Topoľčanoch. Zaujať obyvateľov niečím novým a k tomu ekologickým je vždy isté dobrodružstvo. Obyvatelia mesta sa často dopravia na oddychovú zónu autami, pretože je relatívne mimo centra mesta. Zvažovali sme  ekologickú možnosť dopravy – bicyklami, ktoré potrebujú miesto, kde sa bezpečne odložia. Cieľom bolo tiež zvyšovanie povedomia nielen o ochrane životného prostredia, ale aj zlepšenie zdravotnej kondície obyvateľstva, ktoré sa čoraz menej hýbe. Žiaci už pri výrobe a osadení stojanov dostali do povedomia potrebu správať sa ekologicky a môžu túto ideu šíriť ďalej.

EPH4

EPH5

EPH6

Projektom chceme  poukázať na potrebu zmeny postoja ľudí k prírode. Človek si často zdokonaľuje svoj vlastný svet a nehľadí na to, že príroda sa stáva iba obyčajnou kulisou pri realizácii ľudských zámerov. Nevieme dosť o tom, či a aké môžu byť dôsledky meniacej sa role prírody v našom živote, na našu psychiku a životnú spokojnosť, na správanie či na vzťahy medzi nami navzájom.

EPH7

Bez finančnej podpory Nadácie EPH by nemohla byť zrealizovaná hlavná aktivita projektu – vytvorenie stojanov a príbytkov pre hmyz a vtáky a nemohli byť odmenení žiaci.

EPH3

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

Ďakujeme!