play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zamestnanci

Kvalifikované zabezpečenie vyučovacieho procesu


Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7 v Topoľčanoch zamestnáva 18 učiteľov, 9 majstrov odborného výcviku a 8 nepedagogických zamestnancov. Vyučovací proces zabezpečujú učitelia s vysokoškolským vzdelaním technického zamerania: ekonomickí inžinieri, elektrotechnickí inžinieri, inžinieri drevárskych odborov. Samozrejme, výučba cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry, etiky, náboženstva, telesnej a športovej výchovy, občianskej náuky, dejepisu je v kompetencii učiteľov magisterského štúdia všeobecnovzdelávacích predmetov.
Praktické vyučovanie prebieha pod dohľadom majstrov odborného výcviku v kvalitne zariadených dielňach. Kvalifikované obsadenie všetkých pozícií vo vyučovacom procese je pre túto školu prioritou. Vzdelávanie v daných odboroch študenti ukončia získaním výučného listu, maturitného vysvedčenia a majú taktiež možnosť požiadať o medzinárodný certifikát - rating BB, ktorý im zabezpečí uznanie kvalifikácie v štátoch EÚ.

 

Žiadosť o poskynutie príspevku na rekreáciu

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - rok 2023

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - rok 2022

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - rok 2021

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - roky 2019-2020

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - rok 2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - rok 2017

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - rok 2016

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - rok 2015

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - rok 2014