play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Informácie k prijímaciemu konaniu

 • Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023

 

Informácie k prijímaciemu konaniu

1. Pre školský rok 2022/2023 môže škola prijať do študijných odborov:

- 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba 15 žiakov, do     systému duálneho vzdelávania 10 žiakov

- 2682 K mechanik počítačových sietí 20 žiakov

- 3349 K technik drevostavieb 10 žiakov, do     systému duálneho vzdelávania 5 žiakov

- 3348 M tvorba nábytku a interiéru 10 žiakov

2. Pre školský rok 2022/2023 môže škola prijať do učebných odborov:

- 3355 H stolár 12 žiakov, do systému duálneho vzdelávania 6 žiakov

- 3370 H čalúnnik 5 žiakov, do     systému duálneho vzdelávania 1 žiak

3. Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a § 161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením určí škola formu, obsah a rozsah písomnej  prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v súlade s pokynmi, ktoré musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium.

 Termíny k prijímaciemu konaniu

 • do 28. februára 2022 – stredná odborná škola zverejní kritériá pre prijímacie skúšky,
 • do 20. marca 2022 – zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej odbornej školy, (prihláška na SŠ 056_2022 (TU),
 • 1. termín prijímacej skúšky je 2. mája 2022 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022), pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
 • 2. termín prijímacej skúšky je 9. mája 2022  pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
 • 1. termín prijímacej skúšky je 4. mája 2022 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. mája 2022), pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - 3348 M tvorba nábytku a interiéru
 • 2. termín prijímacej skúšky je 11. mája 2022  pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - 3348 M tvorba nábytku a interiéru

 

 • riaditeľ strednej odbornej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 na webovom sídle školy alebo na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,
 • najneskôr 18. mája 2022 škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka,
 • zákonný zástupca žiaka najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (TU),
 • potvrdením prijatia na vzdelávanie na jednu školu strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné odbory vzdelávania uvedené v prihláške,
 • proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Kritériá prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr 28. februára 2022. (TU)

 

Priebeh prijímacích skúšok

Informácie vám poskytneme na základe v tom čase aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR.