play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Info k maturitám a záverečným skúškam

INFORMÁCIE K MATURITNÝM SKÚŠKAM

Základné informácie

 • Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 224/2022 Z.z. o strednej škole.

  Národný inštitút vzdelávania a mládeže NIVAM (zákon č. 245/2008 Z.z. §154 ods.2) zabezpečuje organizáciu a priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

  Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023:

  • žiaci sa prihlasujú na maturitné skúšky do 30. septembra 2022,
  • v skupine predmetov cudzí jazyk si žiak zvolí úroveň - úroveň má členenie podľa  jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca:

  - úroveň B1. t.j. stredne pokročilý, I. stupeň (nižšia úroveň),

  - úroveň B2, t.j. stredne pokročilý, II. stupeň (vyššia úroveň),

  • zadania a témy ústnej formy internej časti sa nezverejňujú,
  • žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,
  • žiaci SOŠ povinne maturujú zo 4 predmetov (vyhláška č. 318/2008 Z.z., § 7): slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk), teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky,
  • okrem toho môže žiak dobrovoľne konať MS z najviac dvoch ďalších dobrovoľných predmetov (napr. iný cudzí jazyk, matematika,...), ktoré sú  súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú alebo len internú časť - písomnú aj ústnu formu),
  • externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2, platí iba pre žiakov SOŠ),
  • z druhého cudzieho jazyka, ak si ho žiak zvolí ako dobrovoľný predmet môže žiak vykonať iba ústnu formu internej časti na úrovni B1 alebo B2,
  • uznanie jazykového certifikátu ako náhradu MS z cudzieho jazyka od 01.09.2014 nie je možné,
  • žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy

  Žiaci 4. ročníka odovzdajú prihlášky na MS 2023 svojmu triednemu učiteľovi najneskôr do 30.09.2022.

  Spôsob a forma konania MS

  Skladba predmetov maturitnej skúšky stredných odborných školách:

  a) slovenský jazyk a literatúra

  b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (t.j. anglický jazyk alebo nemecký jazyk)

  c) teoretická časť odbornej zložky

  d) praktická časť odbornej zložky (tzv. praktické maturity).

  Maturitná skúška je rozdelená na:

  a) externú časť a

  b) internú časť

  Interná časť MS má dve formy – písomnú formu ( prebieha zároveň s externou časťou v marci 2023) a ústnou formou (tzv. ústne maturity v máji 2023).

  Predmet

  Úroveň

  Externá časť

  Interná časť a jej formy

  Písomná forma

  Ústna forma

  príprava

  odpoveď

  Slovenský jazyk a literatúra

  -

  100 min

  150 min

  20 min

  20 min

  Anglický jazyk

  B2

  120 min

  60 min

  20 min

  20 min

  B1

  100 min

  60 min

  20 min

  20 min

  Nemecký jazyk

  B2

  120 min

  60 min

  20 min

  20 min

  B1

  100 min

  60 min

  20 min

  20 min

  Teoretická časť odbornej zložky

  -

  -

  -

  30 min

  30 min

  Praktická časť odbornej zložky

  -

  -

  Max. 24 hodín (príprava a výkon)

   

  Hodnotenie a klasifikácia MS

  Vyhláška č. 318/2008 Z,z. v znení neskorších predpisov, § 15, ods. 7:

  Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

  a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo

  b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33%  z celkového počtu bodov.

  To znamená – žiak úspešne zmaturuje z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, ak

  - z ústnej formy internej časti získa známku 1, 2 alebo 3 a zároveň z externej časti MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov alebo z písomnej formy internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

  - z ústnej formy internej časti získa známku 4 a zároveň z externej časti MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov a zároveň z písomnej formy internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov.

  Termíny maturitnej skúšky:

  • Externá časť a písomná forma internej časti (EČ a PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry: 14. marca 2023 (utorok)
  • Externá časť a písomná forma internej časti (EČ a PFIČ) z anglického jazyka: 15. marca 2023 (streda)
  • Praktická časť odbornej zložky: 17. - 20. apríl 2023
  • Ústna forma internej časti MS:  22. - 24. máj 2023
  • Náhradný termín EČ a PFIČ MS: 03.04.  – 05. 04. 2023 a 12. 04. 2023
  • Opravný termín EČ a PFIČ MS: 05. – 08. 09. 2023

  Viac informácií na:  http://www.nucem.sk 

Informácie k maturitným skúškam 2023 

 

Témy k obhajobe vlastného projektu maturitnej skúšky 2023/2024

  

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

Smernice sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy.

 

 

Témy - ústna forma maturitnej skúšky 2022/2023:

slovenský jazyk a literatúra

anglický jazyk B1

anglický jazyk B2

TČOZ mechanik počítačových sietí

TČOZ tvorba nábytku a interiéru

TČOZ technik drevárskych CNC zariadení

 

 


 

INFORMÁCIE K ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM

Témy - šk. rok 2022/2023

stolár - teoretická časť záverečnej skúšky

stolár - praktická časť záverečnej skúšky