play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Tvorba nábytku a interiéru

Tvorba nábytku a interiéru (3348 M)

  • štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou,
  • tento odbor spája kreativitu s technickým vzdelaním.

tvorba1 tvorba2 tvorba4 tvorba5

tvorba3 

Absolvent študijného odboru tvorba nábytku a interiéru je kvalifikovaný uplatniť sa v rôznych činnostiach pri navrhovaní nábytku priemyselného a individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie.

tvorba6 tvorba7

Absolvent získa schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení úloh samostatne, ako aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje ďalej sa vzdelávať. Vie používať moderné technológie pre grafickú alebo inú komunikáciu prostredníctvom počítačov, ktoré dokáže využívať pri svojej práci a tiež uplatniť nadobudnuté manuálne zručnosti.

Po absolvovaní štúdia je pripravený na výkon činností stredných technických pracovníkov v oblasti tvorby nábytku a interiéru. Absolvent sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole technického alebo umeleckého zamerania.

vykres