play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Technik drevostavieb

Technik drevostavieb (3349 K)

drevostavby1Študijný odbor technik drevostavieb je vhodný pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o konštrukciu drevených stavieb v spojení s technikou a technológiami používanými v modernom drevárstve a stavebníctve. Naša škola vám umožní získať kvalitné vzdelanie v oblasti stavieb drevených domov od ich základov až po strešné konštrukcie a zároveň vás zaškolí v oblasti programovania CNC strojov a CAD kresliacich programov potrebných pre výkon vášho budúceho povolania.

 

  • štvorročný študijný odbor – úplné stredné odborné vzdelanie 
  • absolvent študijného oboru získa maturitné vysvedčenie a výučný list 
  • tento odborpriamo prepojený s praxou na základe požiadaviek drevárskych stavebných firiem (duálny systém) zaoberajúcich sa výrobou drevostavieb 
  • možnosť ďalšieho vzdelávania na vysokých školách drevárskeho a stavebného zamerania

drevostavby3drevostavby4

 

Pred začiatkom štúdia sa žiaci môžu rozhodnúť pre jednu z nasledovných foriem štúdia:

  • Duálna forma – žiaci v druhom, treťom a štvrtom ročníku vykonávajú odborný výcvik vo firme, s ktorou uzatvoria zmluvu. Žiaci získajú v uvedených firmách nielen potrebné odborné vedomosti a zručnosti, ale počas praktickej prípravy si môžu nájsť aj svojho budúceho zamestnávateľa, u ktorého sa priamo v praxi môžu pripravovať na svoje budúce povolanie technik drevostavieb.
  • Školská forma – podstatou je, že žiaci vykonávajú odborný výcvik dielňach našej školy a venujú sa im vysokokvalifikovaní odborníci. Zručnosť získavajú žiaci v práci na výrobkoch, ktoré škola realizuje podľa aktuálnych zákaziek. Žiaci majú možnosť pracovať na moderných strojoch, ako je nárezové centrum, CNC vŕtacie centrum a podobne.

IMG 20180116 085702 1IMG 20180116 085854

Absolvent študijného oboru technik drevostavieb môže vykonávať vysoko-kvalifikovanú odbornú prácu v oblasti konštrukcie drevených stavieb. Ide o špecialistu v oblasti navrhovania, konštruovania a realizácie stavieb z dreva. Získané vedomosti a zručnosti mu umožňujú vykonávať činnosti spojené s predvýrobnou a projektovou prípravou, vrátane prác na aplikačnom softvéri pre kreslenie drevárskych a stavebných výkresov, s CNC technológiami, s potrebnými technologickými, výrobnými, dopravnými a montážnymi  zariadeniami, oceňovaním a predajom stavebno-stolárskych výrobkov, drevených  a stavebných konštrukcií, rozvodov technických zariadení budov v oblasti stavebníctva a spracúvania dreva so zameraním na drevostavby prepojené so základnými drevárskymi činnosťami  súvisiacimi s výstavbou jednotlivých konštrukčných systémov moderných drevostavieb. Ako odborný pracovník má požadované zručnosti súvisiace s opracovaním materiálov z dreva (tesárske konštrukcie, spoje a pod.).

drevostavby5drevostavby6 

Pozície v praxi:  Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník pri realizácii stavieb z dreva a výroby stavebno-stolárskych výrobkov. Absolventi tohto odboru sú veľmi žiadaní v rámci celej EÚ. 

  • obsluha strojov a  zariadení pri výrobe častí  drevostavieb
  • technik montáže drevostavieb
  • technik prevádzky a kvality
  • technik procesov technickej prípravy výroby

drevostavby7drevostavby8